Independent Business Owner – sopimus

Yleiset sopimusehdot

1. Sopimuksen tarkoitus
Tässä Independent Business Owner hakemuksessa ja sopimuksessa ("Sopimus") määritetään ehdot, joiden mukaan henkilö voi toimia ACN:n Independent Business Ownerina ("IBO") ja saada oikeuden markkinoida ja myydä ACN-palveluja sekä markkinoida ACN-mahdollisuutta. Tämä sopimus koostuu hakemuksesta, näistä yleisistä sopimusehdoista, käytännöistä ja menettelyistä, palkkiojärjestelmästä, tietosuojakäytännöstä sekä kaikista mahdollisista tulevista täydentävistä asiakirjoista, joita ACN IBO:lle toimittaa

2. Yleiset säännökset
(a)IBO:t saavat palkkioita ja ylennyksiä sen perusteella, miten hyvin he onnistuvat markkinoimaan ja myymään asiakkaille ACN-palveluja yleisissä sopimusehdoissa ja palkkiojärjestelmässä mainitun mukaisesti. IBO:n menestys perustuu hänen omiin ponnistuksiinsa ja kykyihinsä, eikä tuloja, voittoja tai liiketoiminnan menestymistä luvata tai taata. ACN-mahdollisuuden markkinoinnista tai uusien IBO:iden sponsoroinnista ei ansaita palkkioita.
(b) Suoramarkkinointiyritysten sopimusehdot, palvelut ja tuotteet, myyntiohjelmat ja palkkiojärjestelmät eivät edellytä valtion virastojen tekemää ennakkotarkastusta tai hyväksyntää.
(c) Tämän sopimuksen jättävä henkilö vahvistaa, että IBO:lla on valtuudet solmia ACN:n kanssa sopimus ja että hakemuksessa tunnistettu yksilö tai ensisijainen yhteyshenkilö (1) on täyttänyt 18 vuotta, (2) on Suomen kansalainen tai laillinen asukas ja (3) on oikeutettu työskentelemään Suomessa.
(d) Sinun tämän sopimuksen mukainen toimintasi keskittyy Suomeen, mutta voit markkinoida ACN-palveluja ja ACN-mahdollisuutta missä tahansa maassa, jossa ACN Group toimii näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti sekä kyseisiin maihin soveltuvien lakien ja määräysten puitteissa.
(e) Sinulla on oikeus perua tämä sopimus ja saada rahasi takaisin 14 päivän kuluessa kohdan 12 mukaisesti.

3. Määritelmät
Isolla kirjoitettujen termien merkitys on seuraavanlainen, ellei asiayhteys edellytä muuta:
(a) "ACN" tai "Me" tarkoittaa ACN Communications Finland Oy:tä, jonka kaupparekisterinumero on 775.572 ja kotipaikan osoite Jorvas High-tech Center Hirsalantie 11, 02420 Jorvas, tai asiayhteyden niin edellyttäessä jotain muuta ACN Groupin jäsenyritystä. "ACN Group" tarkoittaa kaikkia oikeushenkilöitä, jotka ovat samassa omistuksessa kuin ACN Communications Finland Oy.
(b) ”ACN-yritystyökalut” tarkoittavat koulutus- ja markkinointimateriaaleja, joita tuottavat ACN tai ACN:n liikekumppanit yksinomaisesti ACN:lle ja joita IBO:t voivat hankkia ACN-yritystyökalujen verkkosivulta.
(c) "ACN:n liikekumppani" on henkilö, jonka kanssa ACN Group sopii ACN-palvelujen, ACN-yritystyökalujen tai
(d)ACN-mahdollisuuden toimittamisesta. Independent Business Ownerit eivät ole ACN:n liikekumppaneita. (b) "ACN-mahdollisuus" tarkoittaa ACN:n antamaa liiketoimintamahdollisuutta ACN-palvelujen ja ACN-mahdollisuuden markkinoimiseksi ja myymiseksi.
(e) "ACN-palvelut" tarkoittavat palveluja, joita ACN Group, Independent Business Owner tai ACN:n liikekumppani tarjoavat asiakkaille.
(f) "Palkkiojärjestelmä" tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa maakohtaista palkkio- ja bonusjärjestelmää, jonka avulla Independent Business Owner saa ACN:ltä rahallista korvausta ACN-palvelujen onnistuneesta markkinoinnista tai myynnistä. Independent Business Ownereiden suoraan asiakkaille myymistä ACN-tuotteista saadut tulot eivät kuulu palkkiojärjestelmään.
(g) "Asiakas" tarkoittaa henkilöä, joka ostaa ACN:ltä tai Independent Business Ownerilta ACN-palveluja.
(h) "Asiakassopimus" tarkoittaa (1) asiakkaan ja (2) ACN:n tai sen liikekumppanin välistä ACN-palvelua koskevaa sopimusta. IBO:n ja asiakkaan tekemiä sopimuksia ei katsota tässä sopimuksessa asiakassopimuksiksi.
(i) "Jakelusopimus", "Toiminta" tai "Asema" tarkoittaa liiketoimintaasi IBO:na.
(j) "Alalinja" tarkoittaa Independent Business Ownerin myyntiorganisaatiota, johon voi sisältyä suoraan sponsoroituja Independent Business Ownereita sekä näiden Independent Business Ownereiden sponsoroimia henkilöitä.
(k) "Voimaantulopäivä" tarkoittaa päivää, jona ACN hyväksyy Independent Business Ownerin sopimuksen ja IBO:lle ilmoitetaan tällaisesta hyväksynnästä.
(l) "Kotimaana" tarkoitetaan maata, jossa jakelusopimus on alun perin perustettu.

(a) "IBO:n ilmoittautumismaksu" tarkoittaa vaadittua kertaluontoista maksua, jolla saa oikeuden markkinoida ja myydä ACN- palveluja ja ACN-tuotteita ja markkinoida ACN-mahdollisuutta missä tahansa maassa, jossa ACN Group toimii.
(n) "Independent Business Owner" tai "IBO" tarkoittaa yksilöä tai yritystä, joka solmii ACN:n kanssa sopimuksen ACN-palvelujen ja ACN-mahdollisuuden markkinoimiseksi ja myymiseksi. "Sinä" tarkoittaa tämän sopimuksen solmivaa IBO:ta.
(o) "Aineeton omaisuus" tarkoittaa kaikkia tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppanimiä, logoja, tekijänoikeuksien suojaamia aineistoja, osaamista, liikeasiakirjoja, toimintamenetelmiä, -prosesseja ja -järjestelmiä sekä muita omistusoikeuksia, jotka ovat jonkin ACN Groupin jäsenen omistamia.
(p) ”Peruutuslomakemalli” merkitsee ACN:n tarjoamaa lomakemallia, jota IBO:t voivat käyttää kohdan 12.1 alaisen peruutusoikeutensa harjoittamiseksi.
(q) "Sopimuskausi" tarkoittaa (1) voimaantulopäivänä alkavaa ajanjaksoa, joka päättyy 12 kuukauden kuluttua päivästä, jona IBO on maksanut IBO:n ilmoittautumismaksun ("Alkukausi"), tai (2) mitä tahansa 12 kuukaudeksi uusittavaa sopimuskautta ("Uusintakausi").

4. IBO:n status
IBO on itsenäinen ammatinharjoittaja eikä ACN:n työntekijä, kumppani tai laillinen edustaja. IBO saa valita omat työskentelykeinonsa, menetelmänsä ja tapansa sekä työtuntinsa ja paikkansa tämän sopimuksen velvoitteiden mukaisesti. IBO hoitaa liiketoimintaa omaan laskuunsa ja vastaa kaikista kustannuksista, veloista ja vastattavista, joita IBO:n Jakelusopimuksen hoitamisesta koituu. ACN ei ole vastuussa sellaisten kustannusten maksamisesta tai hyvittämisestä. IBO:n palkkiotulot perustuvat ACN-palvelujen menestyksekkääseen markkinointiin ja myyntiin eivätkä työhön käytettyyn aikaan. IBO ei saa ryhtyä seuraaviin toimiin ACN:n nimissä tai puolesta: (a) tehdä sitoumuksia, velkaa tai vastattavaa; (b) allekirjoittaa asiakirjoja; (c) kerätä asiakkailta tai IBO:ilta rahaa; tai (d) ryhtyä toimiin, jotka voisivat aiheuttaa kolmatta osapuolta koskevan sitoumuksen. IBO suostuu siihen, että IBO:n tämän sopimuksen mukaan suorittamaa toimintaa ei ole tarkoitettu hänen tulojensa päälähteeksi eikä sitä tule missään tapauksessa pitää IBO:n ensisijaisena liiketoimintana.
IBO, joka liittyy ACN:ään IBO:n asemassa, voi edistää ja myydä ACN-palveluja. IBO:t voivat myös edistää ACN-mahdollisuutta ja sponsoroida IBO:ja missä maassa tahansa, jossa ACN toimii, edellyttäen, että ne noudattavat paikallisia lakeja, asetuksia ja DSA-koodeja.

5. IBO:n taloudelliset velvoitteet
IBO:n ainoa alkukauden aikana ACN:lle maksettava taloudellinen velvoite on IBO:n ilmoittautumismaksun suorittaminen. IBO:n ainoa taloudellinen velvoite uusintakauden aikana on 122,76  €  sisältäen alv:n uusintamaksun suorittaminen (“Uusintamaksu”). IBO:n ei tarvitse ostaa ACN-palveluja, ACN-tuotteita tai ACN:n yritystyökaluja. Jos IBO ostaa ACN-palveluja tai ACN-tuotteita, IBO:ta koskevat soveltuvan asiakassopimuksen ehdot. Siinä tapauksessa, että IBO ei maksa ACN-palveluista tai ACN-tuotteista, ACN saattaa asiakassopimuksen sisältämien oikeuskeinojen lisäksi (a) vähentää vastattavat tämän sopimuksen perusteella IBO:lle maksettavista palkkiotuloista; (b) määrätä kohtuullisia rangaistuksia ja viivekorkoja; ja (c) käynnistää kohdan 21 mukaisen sääntöjenmukaisuustutkinnan.

6. Aineettoman omaisuuden käyttö
ACN Group omistaa kaiken aineettoman omaisuuden. ACN antaa tällä sopimuksella IBO:lle aineettoman omaisuuden käytön yleisluvan ACN-palvelujen, ACN-tuotteiden ja ACN-mahdollisuuden markkinointi- ja myyntitarkoituksiin, kuten tässä sopimuksessa ja käytännöissä ja menettelyissä on tarkemmin määritetty. Tämä sopimus ei luovuta mitään muita oikeuksia aineettomaan omaisuuteen. IBO ei saa muuttaa aineetonta omaisuutta tai mitään sitä sisältävää aineistoa ilman ACN:n kirjallista ennakkohyväksyntää. Aineettoman omaisuuden luvaton käyttö loukkaa tätä sopimusta ja saattaa olla laitonta. ACN saa perua tässä kohdassa 6 myönnetyn käyttöoikeuden milloin tahansa ilman varoitusta ja käyttöoikeus päättyy tämän sopimuksen purkautuessa.

7. Markkinointi- ja koulutusaineiston käyttö
IBO saa käyttää ACN-palvelujen, ACN-tuotteiden ja ACN-mahdollisuuden markkinointiin ja myyntiin sekä muiden IBO:iden koulutukseen vain ACN:n tuottamia tai hyväksymiä painettuja ja sähköisiä aineistoja. IBO ei saa hankkia voittoa markkinointi- tai koulutusmateriaalien myynnistä tai jälleenmyynnistä riippumatta siitä, ovatko ne ACN:n vai IBO:n tuottamia, mutta IBO saa veloittaa niistä IBO:lle koituneita välittömiä kustannuksia vastaavan määrän.

8. ACN-palvelujen, ACN-tuotteiden ja ACN-mahdollisuuden markkinointi
IBO saa markkinoida ACN-palveluja, ACN-tuotteita ja ACN-mahdollisuutta vain suoramyynnillä ja suhdemarkkinoinnilla. IBO suostuu noudattamaan korkeimpia eettisiä standardeja ja kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia. IBO on vastuussa kaikkien toimintaansa koskevien paikallisten, valtakunnallisten ja eurooppalaisten lakien, asetusten ja elinkeinoalan määräysten noudattamisesta.
Edellä mainitun yleispätevyyttä rajoittamatta IBO:
• esittäytyy mahdollisille asiakkaille ja IBO:ille ACN:n Independent Business Ownerina;
• antaa ACN:stä ja ACN-palvelujen sopimuskausista, ehdoista ja hinnoista sekä ACN-mahdollisuudesta ja ACN:n myynninjälkeisestä palvelusta täysimittaista, totuudenmukaista ja selkeää tietoa;
• ei käytä harhaanjohtavia, hämääviä tai epäreiluja myyntikeinoja tai esitä vääriä, harhaanjohtavia tai liioiteltuja ACN-tuotteita, ACN-palveluja tai ACN-mahdollisuutta koskevia väitteitä;
• esittää ACN-mahdollisuuden vähintään tasapuolisena madollisuutena riippumatta etnisestä taustasta, sukupuolisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, uskonnollisista tai poliittisista uskomuksista;
• ei edistä, keskustele tai tarjoa ACN- tuotetta, ACN-palveluita, ACN- mahdollisuutta tai ACN yritystä, sen henkilökuntaa ja IBO:ja yleensä yhdessä minkään uskonnollisen, hengellisen tai poliittisen organisaation tai yksilön kanssa, johon sisältyy jotain liiketoimintaa tai sosiaalisia yhteyksiä ACN:n ja kyseisen organisaation tai yksilön kanssa;
• esittää vain sellaisia ACN-palveluja, ACN-tuotteita ja ACN-mahdollisuutta koskevia väitteitä, jotka sisältyvät virallisiin ACN-aineistoihin tai ovat muuten ACN:n valtuuttamia;
• kertoo mahdollisille asiakkaille ja IBO:ille heidän oikeudestaan peruuttaa asiakassopimus tai Independent Business Owner hakemus ja sopimus;
• toimittaa asiakkaille ja uusille IBO:ille kaikki tarvittavat asiakirjat, mukaan lukien asiakassopimuksen tai Independent Business Owner hakemuksen ja sopimuksen, sopimusehdot, hinnat ja laskun, sekä
• antaa lisäsuojaa herkästi haavoittuville henkilöille.
Markkinoidessaan ja myydessään ACN-palveluja IBO varmistaa, että mahdolliset asiakkaat pääsevät ennen tilauksen tekemistä tutustumaan niiden ACN-palvelujen sopimusehtoihin ja hinnastoihin, joita he aikovat ostaa. Asiakkaalle, joka ei osta ACN-palvelua ACN:ltä verkossa, toimittaa IBO seuraavat asiakirjat ja tiedot oston yhteydessä: (1) asiakassopimuksen kirjallisen kopion (joka sisältää sopimuskauden, ehdot ja hinnat); (2) laskun sekä (3) peruutuslomakkeen mallin ja ohjeet. Pyynnöstä IBO:jen tulee toimittaa kopio eettisistä ohjeista asiakkaille. Näistä asiakirjoista saa kopioita IBO Back Officesta.
ACN-mahdollisuutta markkinoidessaan IBO varmistaa, että mahdolliset IBO:t pääsevät ennen hakemuksen tekemistä tutustumaan näihin yleisiin ehtoihin, käytäntöihin ja menettelyihin sekä palkkiojärjestelmään. IBO ilmoittaa mahdollisille IBO:ille, että IBO:na menestyminen riippuu ACN-palvelujen menestyksekkäästä markkinoinnista ja myynnistä asiakkaille. IBO ei anna minkäänlaisia väitteitä, lupauksia tai takuita, että mahdollinen IBO voi saada tai saa varmasti tiettyjä ansioita, voittoja tai liikemenestystä tai että sellaiset ansiot, voitot tai liikemenestys ovat helposti saavutettavissa.
Jos IBO ei noudata tämän kohdan 8 säännöksiä, IBO joutuu kohdan 21 mukaisen sääntöjenmukaisuusvalvonnan kohteeksi. IBO vapauttaa ACN:n vastuusta kohdan 17nojalla, jos ACN:lle koituu mitään taloudellisia tai muita vastattavia siitä, että IBO ei ole noudattanut tätä kohtaa 8.

9. Etiikka ja lain noudattaminen
ACN-palvelujen ja ACN-mahdollisuuden markkinointi ja myynti ovat paikallisten, valtakunnallisten ja eurooppalaisten hallitusviranomaisten sääntelyn alaista. IBO noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja asetuksia markkinoidessaan ACN-palveluja ja ACN-mahdollisuutta. Tämä velvoite käsittää muun muassa:• kaikkien ACN-palvelujen, ACN-tuotteiden ja ACN-mahdollisuuden markkinointiin ja myyntiin soveltuvien lakien, asetusten ja elinkeinoalan määräysten, mukaan lukien kuluttajasuojaa, suoramyyntiä, etämyyntiä, televiestintää ja tietosuojaa koskevien sääntöjen noudattamisen;

• kaikkien ACN-palvelujen ja ACN-mahdollisuuden markkinointiin ja myyntiin soveltuvien lakien, asetusten ja elinkeinoalan määräysten, mukaan lukien kuluttajasuojaa, suoramyyntiä, etämyyntiä, televiestintää ja tietosuojaa koskevien sääntöjen noudattamisen;
• IBO:n toimintamaassa vaadittavien lupien, kauppalisenssien tai rekisteröintien, mukaan lukien viisumien ja työlupien, hankkimisen;
• IBO:n liiketoimintaan liittyvien täsmällisen ja täysimääräisen kirjanpidon (kuten tilauslomakkeiden, laskujen ja kuittien) ylläpidon;
• kaikkien verolaskelmiin ja veronmaksuun (mukaan lukien henkilökohtainen ja yrityksen tulovero, valtakunnalliset tai paikalliset yritysverot ja alv) tarvittavien rekisteröintien ja ilmoitusten tekeminen, viranomaisille kuuluvien maksujen ja sosiaalimaksujen (kuten sosiaaliturva ja eläkkeet) suorittaminen ja
• Seldian eurooppalaisten toimintasääntöjen (saatavana osoitteesta www.seldia.eu) ja IBO:n toimintamaan suoramyyntiliiton toimintasääntöjen noudattamisen (riippumatta siitä, onko ACN sellaisten maiden suoramyyntiliittojen jäsen).
ACN saattaa pyytää IBO:lta milloin tahansa asiakirjoja ja tietoja, jotka vahvistavat sen, että IBO noudattaa tätä kohtaa 9. Jos IBO ei täytä sellaista pyyntöä, seurauksena voi olla kohdan 21 mukainen sääntöjenmukaisuusvalvonta. IBO vapauttaa ACN:n vastuusta kohdan 17 nojalla, jos ACN:lle koituu mitään taloudellisia tai muita vastattavia siitä, että IBO ei ole noudattanut tätä kohtaa 9.

10. Palkkiot
IBO:t saavat palkkioita ja ylennetään korkeampaan asemaan kulloinkin voimassa olevan palkkiojärjestelmän mukaisesti, joka perustuu IBO:n ja IBO:n alalinjan tekemään ACN-palvelujen menestyksekkääseen myyntiin. IBO ymmärtää ja tunnustaa, että IBO:na menestyminen perustuu IBO:n omiin ponnistuksiin ja kykyihin eikä IBO:lle taata mitään tiettyjä ansioita, voittoja tai liikemenestystä. IBO vahvistaa, ettei ACN eikä toinen IBO ole luvannut tai taannut tiettyjä ansioita, voittoja tai liikemenestystä. ACN-MAHDOLLISUUDEN MARKKINOINNISTA TAI UUSIEN IBO:IDEN REKRYTOINNISTA TAI SPONSOROINNISTA EI ANSAITA PALKKIOITA. IBO suostuu nimenomaan siihen, että ACN saattaa muuttaa palkkiojärjestelmää ilman ennakkovaroitusta, eivätkä sellaiset muutokset anna aihetta IBO:n ACN:lta vaatimiin vahingonkorvauksiin. Jos IBO jatkaa tämän sopimuksen nojalla tehtävää toimintaa palkkiojärjestelmään tehdyn muutoksen jälkeen, hänen katsotaan hyväksyneen sellaisen muutoksen. IBO tunnustaa, että hänellä on oltava aktiivinen jakelusopimus palkkion maksuaikana maksun vastaanottamiseksi. IBO vahvistaa, että kohdan 10 säännökset kuvastavat tämän sopimuksen mukaisia seikkoja ja IBO:n päätöstä solmia tämä sopimus. IBO:n ACN-tuotteiden asiakkaille tekemästä vähittäismyynnistä

11. Laskut ja palkkioiden maksu
IBO ja ACN suostuvat itselaskutukseen IBO:n ACN:lle suorittamista palveluista. IBO valtuuttaa ACN:n laatimaan ja lähettämään laskuja ("Laskut") IBO:n nimissä ja laskuun. ACN laatii ja lähettää laskut sähköisesti asianmukaisen raportointikauden loputtua. ACN ilmoittaa IBO:lle sähköpostitse, että lasku on saatavilla. Jos IBO ei moiti laskua 3 päivän kuluessa sen lähetyspäivästä, lasku katsotaan IBO:n hyväksymäksi ja lähetetään takaisin ACN:lle maksettavaksi. Osapuolet sopivat, että tämä toimitustapa muodostaa laskun hyväksynnän. ACN lähettää peräkkäin numeroituja laskuja, joissa käytetään IBO:lle varattua numeroaluetta. IBO tunnustaa, että IBO:lle tehtävistä maksuista peritään käsittelymaksu.
ACN ryhtyy kohtuullisiin toimiin laskujen sisällön koskemattomuuden ja alkuperän varmistamiseksi, mukaan lukien (a) sen, että laskuihin pääsee vain valtuutettu ACN:n henkilöstö; (b) sen, että IBO:n on käytettävä ainutlaatuista käyttäjätunnusta ja salasanaa laskuihin pääsemiseksi ja (c) muiden teknisten keinojen käyttöönoton laskujen luvattoman tarkastelun, muuttamisen tai poistamisen estämiseksi. IBO ei muuta tai poista mitään laskuja ja estää luvattoman laskuihin pääsyn IBO:n sisäänkirjautumistietojen avulla.
IBO ilmoittaa ACN:lle ripeästi nimensä, osoitteensa, alv-rekisteröinnin tai muiden tietojen muutoksista, jotka voivat vaikuttaa laskujen lähettämiseen. Jos IBO rekisteröityy tai tulee alv-velvolliseksi eikä ilmoita ACN:lle sellaisesta rekisteröinnistä, ACN:llä ei ole taloudellista eikä muuta vastuuta aiemmin lähetetyistä laskuista eikä velvollisuutta laskujen uudelleen lähettämisestä.

12. Tämän sopimuksen lopettaminen
12.1. Peruuttaminen peruutusjakson aikana
Voit peruuttaa tämän sopimuksen 14 päivän kuluessa sen voimaantulopäivästä (”peruutusjakso”) syytä mainitsematta. Peruutusoikeuden käyttämiseksi sinun täytyy lähettää täytetty peruutuslomakemalli tai muu kirjallinen peruutus ACN:lle ennen peruutusjakson päättymistä. Jos olet ostanut Businessavustajan tai Alalinjaraportoinnin, ACN irtisanoo automaattisesti näiden palvelujen tilaukset ja hyvittää niistä mahdollisesti maksamasi summat.
Jos olet ostanut ACN-tuotteita, ACN-palveluja tai ACN-yritystyökaluja, voit erikseen peruuttaa sellaiset ostokset syytä ilmoittamatta ja edellyttäen, että tuotteita ei ole käytetty tai avattu ja ovat myyntikelpoisessa kunnossa ostoksiin soveltuvien sopimusehtojen mukaisesti

12.2. Irtisanominen peruutusjakson jälkeen
Peruutusjakson päätyttyä saa IBO irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä ACN:lle kirjallisesti 14 päivää etukäteen. IBO voi palauttaa kaikkien ACN-palvelujen, ACN-tuotteiden tai ACN-yritystyökalujen ostot erikseen.

12.3. Tämän sopimuksen irtisanominen ACN:n toimesta
ACN saa irtisanoa tämän sopimuksen milloin tahansa ilmoittamalla siitä IBO:lle kirjallisesti 14 päivää etukäteen tai välittömästi, jos IBO rikkoo tätä sopimusta tai käytäntöjä ja menettelyjä.

12.4. Rajoitukset
Tämä kohta 12 ei koske ACN-palveluja tai ACN-tuotteita, jotka IBO on ostanut asiakkaana. Tällaisiin ostoihin soveltuvat sopimusehdot sääntelevät IBO:n sellaisia ostoksia koskevia oikeuksia.

13. Palautuksia ja hyvityksiä koskevat käytännöt
13.1 Palautuksia ja hyvityksiä koskevatkäytännötperuutusjakson aikana
Jos käytät kohdan 12.1 mukaista peruuttamisoikeuttasi, ACN hyvittää IBO:n Ilmoittautumismaksun maksetun määrän (mukaan lukien alv ja lähtevät postikulut) kohdan 13.5 mukaisesti. Voit myös palauttaa kaikki peruutusjakson aikana ostamasi ACN-tuotteet, omalla kustannuksellasi, ja saada ostoksiin sovellettavien ehtojen mukaisen hyvityksen

 

13.2 Palautukset ja hyvitys enintään 60 päivää tilauspäivästä
Voit palauttaa ostamasi ACN-tuotteet jopa 60 päivää tilauksen teosta ("Tilaus päivämäärä") syytä ilmoittamatta ja edellyttäen, että tuotteita ei ole käytetty tai avattu ja ovat myyntikelpoisessa kunnossa. Sinun palautettava ACN-tuotteet omalla kustannuksellasi.
Jos käytät edellisen kappaleen mukaista oikeuttasi, ACN palauttaa ACN-tuotteistasi maksamasi summan (alv mukaan lukien ja lähtevät postikulut) kohdan 13.5 mukaisesti.

13.3 Palautukset ja hyvitys korkeintaan 12 kuukautta ennen sopimuksen irtisanomista
Jos käytät kohdan 12.2 mukaista oikeuttasi keskeyttää tämä sopimus, voit palauttaa ostamasi ACN-tuotteet 12 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun ACN sai peruutusilmoituksesi (”päättymispäivä”). Sinun on palautettava ostamasi ACN-tuotteet omalla kustannuksellasi.
Jos käytät oikeuttasi edellisen kappaleen mukaisesti, ACN antaa hyvitystä ACN-tuotteiden täydestä ostohinnasta (sis. ALV:n, mutta ei kuljetuskustannuksia) kohdan 13.5 mukaisesti ja sillä edellytyksellä, että ACN-tuotteet:
• soveltuvat jälleenmyytäviksi;
• viimeinen myyntipäivä ei ole mennyt tai ole
lähellä sitä; ja
• ei ole hankittu sopimuksenvastaisesti,
ACN voi vähentää seuraavat määrät hyvityksestä:
• palautettujen ACN-tuotteiden osalta,joista sinulle on maksettu korvausta;
• summista, jotka olet velkaa ACN:lle sopimuksen irtisanomisen aikana;
• ACN-tuotteen minkä tahansa arvon alentuminen, joka johtuu asiakkaan käsittelystä; ja
• käsittelykulut jotka vastaavat 10% palautetun ACN-tuotteiden ostohinnasta.

13.4 Palautukset ja hyvitykset ACN:stä irtisanomisen jälkeen
Jos ACN irtisanoo tämän sopimuksen kohdan 12.3 mukaisesti, voit palauttaa ostamiasi ACN-tuotteita kohdan 13.3 mukaisesti. Jos käytät tätä oikeutta, ACN hyvittää ACN-tuotteiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset eikä vähennä käsittelykuluja hyvityksestä.

13.5 Hyvityksien anto
Kaikki hyvityshakemukset, jotka on myönnetty kohtien 13.1-13.4 mukaisesti, maksetaan 14 päivän kuluessa:
• päivämäärän, kun ACN on vastaanottanut ilmoituksen peruutuksesta tai irtisanomisesta; tai
• Jos palautat ACN-tuotteita, alkaen päivämäärästä, jolloin ACN on vastaanottanut ACN-tuotteet.
Menetät oikeutesi hyvityksiin, jos et palauta ACN-tuotteita ACN:lle 21 päivän kuluessa peruutus- tai irtisanomispäivästä. Hyvitykset maksetaan käyttäen samoja maksuvälineitä, kuin maksaessasi ACN:lle, ellemme toisin sovi.

13.6 Rajoitukset
Tämä kohta 13 ei koske IBO:n asiakkaan ominaisuudessa ostamia ACN-tuotteita. IBO:n oikeudet näihin ostoihin määräytyvät tällaisiin ostoksiin sovellettavien ehtojen perusteella.

14. Irtisanomista seuraavat sopimusvastuut
Tätä sopimusta irtisanottaessa vapautuu IBO kaikista sopimukseen perustuvista velvoitteistaan, paitsi (a) IBO:lle tehtyihin maksuihin liittyvistä vastattavista; (b) summista, joita IBO on ACN-tuotteista, ACN-palveluista tai ACN-yritystyökaluista velkaa ja joita ei hyvitetä kohdan 12 perusteella; (c) kohtien 8–9, 1618ja tämän kohdan 14 säännöksistä. IBO ei saa kiistää tästä sopimuksesta johtuvan sovinnon tai maksun määrää tai pätevyyttä irtisanomisen jälkeen.

15. Uusinta
Sopimuskauden lopuksi IBO saa pyytää jakelusopimuksen uusimista suorittamalla uusintamenettelyn ja maksamalla uusintamaksun. Uusinta muodostaa IBO:n ja ACN:n välille uuden sopimuksen. Jos IBO ei uusi sopimusta, se purkautuu sopimuskauden päättyessä (soveltuvien jatkoaikojen puitteissa) ja IBO menettää kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeutensa, mukaan lukien oikeuden saada tulevia palkkioita. ACN saa hylätä yksinomaisella harkinnallaan uusintapyynnön.

16. Vastuuvapauslauseke
ACN on korvausvastuussa vain välittömistä IBO:n kärsimistä vahingoista, jotka johtuvat tahallisesta tai törkeästä ACN:n tekemästä tuottamuksesta. ACN ei ole korvausvastuussa mistään muista suorista tai epäsuorista IBO:n tai jonkun muun kärsimistä vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien voittojen menetykset, jotka johtuvat ACN:n tai ACN:n liikekumppanin jostain muusta toimesta, virheestä tai laiminlyönnistä. IBO vahvistaa, että kohdan 16 vastuurajoitukset kuvastavat tämän sopimuksen mukaisia seikkoja ja IBO:n päätöstä solmia tämä sopimus. Selvyyden vuoksi IBO nimenomaan suostuu olemaan vaatimatta korvauksia ACN:ltä tai ACN:n liikekumppanilta (a) jonkin ACN-palvelun tai ACN-tuotteen keskeytyksen tai muutoksen vuoksi; (b) ACN-mahdollisuuden, tämän sopimuksen tai palkkiojärjestelmän muutoksen vuoksi; (c) siksi, että ACN tai ACN:n liikekumppani ei pysty tuottamaan ACN-palveluja asiakkaalle; (d) asiakkaan ja ACN:n tai sen liikekumppanin välisen suhteen päättymisen vuoksi; (e) siksi, että asiakas on poistettu IBO:n tai IBO:n alalinjan jäsenen tililtä sääntöjenmukaisuusvalvonnan tai kurinpidon seurauksena; tai (f) IBO:lle tai IBO:n alalinjan jäsenelle sääntöjenmukaisuusvalvonnan tai kurinpidon seurauksena tehdyn palkkiotulojen tai palkkiojärjestelmän aseman muutoksen vuoksi.

17. Vahingonkorvaus
IBO vapauttaa ACN:n ja sen liikekumppanit kaikista vastattavista, vahingoista, tappioista ja vaatimuksista, jotka johtuvat IBO:n tämän sopimuksen vastaisista toimista tai laiminlyönneistä. ACN voi periä tällaiset vastattavat tai kulut vähentämällä ne IBO:lle maksettavasta palkkiosta tai muilla lain suomilla tavoilla.

18. Sopimususkollisuus
IBO ei tämän sopimuksen voimassaoloaikana tai 90 päivää sen jälkeen suoraan tai epäsuoraan:
• pyydä, rohkaise tai houkuttele toista ACN:n IBO:ta, riippumatta siitä onko hän aktiivinen, osallistumaan muun yrityksen tarjoamaan suoramyyntiohjelmaan riippumatta siitä, ovatko sellaisen yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut ACN-palvelujen kaltaisia;
• ryhdy mihinkään toimiin asiakkaan siirtämiseksi tai houkuttelemiseksi muiden vastaavien tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi riippumatta siitä, onko IBO markkinoinut ACN-palveluja asiakkaalle; tai
• pyydä tai solmi työ-, markkinointi- tai muuta sopimussuhdetta ACN:n liikekumppanin kanssa.
IBO vahvistaa, että kohdan 18 säännökset kuvastavat tämän sopimuksen mukaisia seikkoja ja IBO:n päätöstä solmia tämä sopimus. Tämän lausekkeen 18 loukkaaminen voi aiheuttaa (a) sääntöjenmukaisuusvalvonnan kohdan 21 perusteella; (b) sen, että ACN keskeyttää tai purkaa tämän sopimuksen rikkomuksen vuoksi; (c) IBO:n sopimukseen perustuvien oikeuksien menetyksen ja (d) ACN:n IBO:ta vastaan tekemän oikeustoimen tai muun toimenpiteen.

19. Luottamuksellisuus
IBO ei paljasta kenellekään tämän sopimuksen sisältöä, mitään luottamuksellisia tietoja tai ACN:n aineetonta omaisuutta, jota on saattanut tulla IBO:n tietoon, mukaan lukien tietoja IBO:n alalinjasta ja ACN:n asiakkaista. IBO ei käytä luottamuksellisia tietoja ACN:ää vahingoittavalla tavalla.

20. Henkilötiedot
20.1 IBO:n henkilötietojen keräys ja käsittely
ACN kerää IBO:lta tietoja, mukaan lukien henkilötietoja, joita se ylläpitää ja käsittelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus ("GDPR") sekä sen lisäysten puitteissa ja tietosuojakäytännön mukaisesti sekä sähköisin että muin keinoin. ACN käyttää henkilötietoja (a) tämän sopimuksen edellyttämien velvollisuuksien täyttämiseen, (b) IBO:lle maksettavien palkkioiden laskemiseen ja maksamiseen, (c) palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen IBO:lle, (d) viestintään IBO:lle, mukaan lukien ACN-palveluihin liittyvät markkinointimahdollisuudet, (e) laki-, talous-, kirjanpito- ja hallintotoimien toteuttamiseen ja (f) ACN:n laillisten ja sopimusperustaisten oikeuksien suojaamiseen. IBO:n henkilötietoja voidaan siirtää (a) muille ACN Groupin jäsenille, (b) ACN Groupin työntekijöille, ulkoisille konsulteille ja neuvonantajille, (c) muille IBO:ille, (d) ACN:n liikekumppaneille ja (e) muille lain sallimille tahoille. Eräät IBO:n henkilötietojen vastaanottajista voivat sijaita Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa, mukaan lukien Yhdysvallat, joissa ei katsota olevan vastaavaa tietosuojaa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää, että ACN toteuttaa asianmukaiset suojatoimenpiteet henkilötietojen siirrossa maihin, joissa riittävää tietoturvatasoa ei voida taata. Tämän velvollisuuden täyttämiseksi ACN on solminut mallisopimuslausekkeita tällaisissa maissa sijaitsevien henkilötietojen vastaanottajien kanssa. IBO:n henkilötietojen kerääminen edellä mainittuihin tarkoituksiin on tarpeen, jotta ACN voi täyttää tämän sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja suorittaa liiketoimintaansa. Jos IBO ei anna tarvittavia tietoja tai kieltää tai peruuttaa suostumuksensa niiden käyttöön, hakemus saatetaan hylätä tai sopimus irtisanoa.

20.2 ACN:n tekemä henkilötietojen käsittely
ACN suostuu (a) käsittelemään henkilötietoja oikeudenmukaisesti ja lakeja noudattaen, (b) ryhtymään tarvittaviin kohtuullisiin toimiin henkilötietojen täydellisyyden ja tarkkuuden varmistamiseksi, (c) olemaan käyttämättä henkilötietoja mihinkään laittomaan tarkoitukseen, (d) keräämään henkilötietoja vain lausekkeessa 20.1 esitettyjä tarkoituksia varten; ja (e) ryhtymään tarvittaviin toimiin henkilötietojen luvattoman käytön ja paljastumisen estämiseksi. IBO saa käyttää lakisääteisiä oikeuksiaan henkilötietojen korjaamiseen tai poistamiseen GDPR ja ACN:n menettelyjen mukaisesti kirjoittamalla ACN:n IBO-palvelujen osoitteeseen fi_helpdesk@acneuro.com tai sen kotipaikan osoitteeseen.

20.3 Henkilötietojen käyttö markkinointiviestintään ja -tutkimukseen
IBO:n nimenomaisella luvalla ja tietosuojakäytännön mukaisesti saa ACN käyttää IBO:n henkilötietoja kaupallisen ja markkinointiviestinnän lähettämiseen IBO:lle, tieteelliseen ja markkinatutkimukseen sekä mielipidekyselyihin. IBO:n henkilötietoja saatetaan siirtää tällaisia tarkoituksia varten kolmansille osapuolille, kuten ACN Groupin muille jäsenille, muille IBO:ille ja ACN:n liikekumppaneille. IBO saa kieltää tai peruuttaa milloin tahansa ACN:lle antamansa suostumuksen henkilötietojensa käyttöön tällaisia tarkoituksia varten.

20.4 IBO:n käsittelemät asiakas- ja IBO-tiedot
IBO saattaa saada asiakkaiden ja muiden IBO:iden henkilötietoja. IBO:n tulee käsitellä sellaisia henkilötietoja kohdan 19 perusteella luottamuksellisina ja käsitellä niitä GDPR ja tätä sopimusta noudattaen. IBO:n tulee antaa mahdollisille asiakkaille ja IBO:ille kaikki ACN:n tai sen liikekumppanien vaatimat tietosuojatiedot tai asiakirjat.

21. IBO:n tekemät sopimusloukkaukset
IBO:n tekemiä tämän sopimuksen loukkauksia, mukaan lukien käytäntöjen ja menettelyjen loukkauksia tai yrityksiä hyötyä palkkiojärjestelmästä sopimattomalla tavalla, pidetään tämän sopimuksen rikkomuksina, jotka voivat johtaa IBO:hon kohdistuviin oikeustoimiin ja sääntöjenmukaisuuden valvontatoimiin käytännöissä ja menettelyissä esitettyjen prosessien perusteella. Ilmeisistä loukkauksista johtuvat kurinpitotoimet ovat ACN:n yksinomaisessa harkinnassa. IBO suostuu siihen, että kaikki sääntöjenmukaisuuden valvontatoimet ja niistä johtuvat valitukset käsitellään pelkästään käytännöissä ja menettelyissä esitettyjen prosessien mukaisesti, ja IBO luopuu oikeudestaan kannella tuomioistuimeen tai muuhun oikeudenkäyttöelimeen. IBO suostuu siihen, että hänen jakelusopimuksensa saatetaan keskeyttää sääntöjenmukaisuustutkinnan ollessa käynnissä.

22. Koko sopimus
Tämä sopimus muodostaa IBO:n ja ACN:n välisen sopimuksen kokonaisuudessaan. Jonkun tästä sopimuksesta aiemmin antamat viestit, lupaukset, järjestelyt, ilmaistut tai hiljaiset takuut ja ehdot, niin kirjalliset kuin suullisetkin, suljetaan nimenomaan pois ja ovat toimeenpanokelvottomia.

23. Muutokset
ACN saa muuttaa tätä sopimusta milloin tahansa ja ennakkovaroituksetta. ACN:n tai sen liikekumppanien IBO:lle sellaisista muutoksista antamat tiedonannot katsotaan tosiasiallisiksi ilmoituksiksi, mukaan lukien IBO Back Officessa julkaistut tiedot, niihin kuitenkaan rajoittumatta. IBO:n jatkaessa ACN-palvelujen, ACN-tuotteiden tai ACN-mahdollisuuden markkinointia tällaisen ilmoituksen jälkeen, hänen katsotaan suostuneen sopimuksen muutokseen. IBO vahvistaa, että kohdan 23 säännökset kuvastavat tämän sopimuksen mukaisia seikkoja ja IBO:n päätöstä solmia tämä sopimus.

24. Ilmoitukset
Kohdan 23 säännöksiä lukuun ottamatta kaikki tähän sopimukseen liittyvät ilmoitukset lähetetään kirjallisina postitse, faksitse tai sähköpostitse vastaanottavan tahon ilmoittamaan osoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitusjakson katsotaan alkavan ilmoituksen lähetyspäivänä.

25. Sopimuksen luovutus
Tämä sopimus on sitova sekä ACN:n että IBO:n ja niiden perillisten, seuraajien ja oikeuksien saajien kannalta. ACN saa luovuttaa milloin tahansa tämän sopimuksen toiselle ACN Groupin jäsenelle. IBO ei saa luovuttaa tai siirtää tämän sopimuksen tai IBO:n aseman oikeuksia tai velvoitteita ilman ACN:n antamaa kirjallista ennakkolupaa.

26. Ositettavuus
Jos jokin sopimuksen säännös todetaan osittain tai kokonaan pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi, se ei vaikuta jäljellä olevien säännösten pätevyyteen.

27. Yhteydet tiedotusvälineisiin
IBO ei ole yhteydessä mihinkään sanoma- tai aikakausilehteen, radio- tai televisiokanavaan, Internetiin tai muuhun tiedotusvälineeseen ACN:n tai jonkin sen liikekumppanin puolesta ilman ACN:ltä saatua kirjallista ennakkolupaa. ACN:ää koskevat mediatiedustelut tulee osoittaa ACN:lle.

28. Luopuminen
Vaikka ACN tai IBO ei vaadi joskus toiselta osapuolelta sopimuksen mukaista toimintaa, se ei tarkoita sitä, etteikö oikeudesta tilapäisesti luopunut osapuoli saisi vaatia toista osapuolta lopettamaan tai hyvittämään sopimuksen rikkomista eikä sitä pidä tulkita osapuolen luopumiseksi sopimuksen ehtojen toimeenpanemisesta tai jatkuvasta tai tulevasta rikkomuksesta johtuvien vahinkojen korvaamisen vaatimisesta.

29. Lain ja tuomioistuimen valinta
Tätä sopimusta koskevat Suomen lait. Tästä sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat tai muihin ACN:n ja IBO:n välisiin sopimuksiin liittyvät riidat ratkaistaan yksinomaisesti toimivaltaisessa suomalaisessa tuomioistuimessa.

SIIRTYMÄKAUTTA KOSKEVA ILMOITUS
ACN lopettaa tuotemyynnin ja tuotteiden markkinoinnin edistämisen 31.12.2018 alkaen. IBO:t, jotka hankkivat tuotteita ACN:ltä ennen mainittua päivämäärää, voivat jälleenmyydä kyseiset tuotteet mainitun päivämäärän jälkeen, mutta tällainen myynti ei muodosta palkkiojärjestelmän ehtojen alaista myyntiä eikä siitä makseta palkkioita, bonuksia tai muita hyvityksiä riippumatta siitä, onko myyjänä ollut IBO tai muu henkilö IBO:n myyntitiimistä.

©2018 Voimassa 1. tammikuuta 2019 alkaen.