Overeenkomst Independent Business Owner

Algemene Voorwaarden

1. Doel van deze Overeenkomst
In deze Algemene Voorwaarden staan de voorwaarden waaronder een persoon mag deelnemen als Independent Business Owner van ACN (“IBO”) en het recht verkrijgt Diensten van ACN te promoten en verkopen en de ACN Opportunity te promoten. De volgende documenten zijn van toepassing op de Aanvraag en Overeenkomst Independent Business Owner ("Overeenkomst") en maken daar integraal deel van uit: deze Algemene Voorwaarden, het document Beleid en Procedures, het Compensatieschema, het Privacybeleid en alle aanvullende documenten die door ACN aan de IBO worden verschaft.

2. Algemene voorzieningen
(a) IBO’s worden gecompenseerd en gepromoveerd op basis van de succesvolle promotie en verkoop van Diensten van ACN bij/aan Klanten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en het Compensatieschema. Het succes van een IBO is gebaseerd op de individuele inspanningen en het individuele vermogen van een IBO. Er worden geen inkomsten, winsten of zakelijke successen beloofd of gegarandeerd. Er wordt geen compensatie verdiend voor de promotie van de ACN Opportunity of het sponsorschap van nieuwe IBO’s.

(b) De contractvoorwaarden, diensten en producten, handelsprogramma’s en compensatiesystemen van direct-marketingbedrijven zijn niet onderhevig aan beoordeling of goedkeuring vooraf door overheidsorganen.
(c) De persoon die deze Aanvraag en Overeenkomst indient, bevestigt dat de IBO gemachtigd is een Overeenkomst met ACN aan te gaan en dat de persoon of de hoofdcontactpersoon genoemd in de Aanvraag (1) ten minste 18 jaar oud is; (2) staatsburger of legale inwoner van België is; en (3) bevoegd is om in België te werken.
(d) De werkzaamheden van de IBO onder deze Overeenkomst dienen plaats te vinden in België; de IBO mag de Diensten van ACN,  en de ACN Opportunity echter in alle landen waarin de ACN-groep actief is, promoten, in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en wetten en regels die van toepassing zijn in dergelijke landen.
(e) De IBO heeft het recht om deze Overeenkomst te herroepen en zijn of haar geld terug te krijgen binnen 14 dagen, in overeenstemming met clausule 12.

3. Definities
Termen met een hoofdletter hebben de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist:
(a) “ACN”, “wij/we” of “ons” betekent ACN Communications Belgium BVBA, statutair gevestigd op het adres Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (Elsene), België, of, als de context vereist, een ander lid van de ACN-groep. “ACN-groep” betekent alle rechtspersonen in gemeenschappelijk eigendom met ACN Communications Belgium BVBA.
(b) "Zakelijke hulpmiddelen van ACN" betekent trainings- en marketingmateriaal dat door ACN of een zakelijke partner van ACN exclusief voor ACN is geproduceerd en dat beschikbaar is voor aankoop door Independent Business Owners op de website voor Zakelijke hulpmiddelen van ACN.
(c) “Zakelijke partner van ACN” is een persoon met wie de ACN-groep een overeenkomst heeft gesloten voor levering van Diensten van ACN, Producten van ACN, Zakelijke hulpmiddelen van ACN of de ACN Opportunity. Independent Business Owners zijn geen Zakelijke partners van ACN.
(d) “ACN Opportunity” betekent de zakelijke inkomensmogelijkheid die door ACN wordt aangeboden voor het promoten en verkopen van Diensten van ACN, Producten van ACN en de ACN Opportunity.
(e) “Diensten van ACN” en “Producten van ACN” betekent diensten of producten die worden aangeboden aan Klanten door de ACN-groep, een Independent Business Owner of een Zakelijke partner van ACN.
(f) Jaarlijkse verlengingskosten” betekent het tarief van € 59,29 dat in rekening wordt gebracht bij iedere Verlengingsperiode. (g) “Compensatieschema” betekent het huidige landspecifieke commissieschema en bonusplan waarmee een Independent Business Owner van ACN wordt beloond voor de succesvolle promotie en verkoop van Diensten van ACN.
(h) “Klant” betekent iemand die Diensten van ACN of Producten van ACN koopt van ACN of een Independent Business Owner.
(i) “Klantencontract” betekent een overeenkomst tussen (1) een Klant en (2) ACN of een Zakelijke partner van ACN voor de aankoop van Diensten van ACN of Producten van ACN. Overeenkomsten tussen een IBO en een Klant zijn geen Klantencontracten in het kader van deze Overeenkomst.
(j) "Distributeurschap", "Activiteit" of "Positie" staan voor de zakelijke activiteiten van de Independent Business Owner.

(k) “Downline” betekent een verkooporganisatie van een Independent Business Owner en kan bestaan uit direct gesponsorde Independent Business Owners en diegenen die door deze Independent Business Owners worden gesponsord.
(l) “Ingangsdatum” betekent de datum waarop een Aanvraag Independent Business Owner wordt geaccepteerd door ACN en waarop de IBO wordt geïnformeerd over deze acceptatie.
(m) "Land van herkomst" betekent het land waarin een Distributeurschap oorspronkelijk is gevestigd.
(n) "Startinvestering voor IBO" betekent de vereiste eenmalige betaling die een IBO het recht geeft Diensten van ACN en Producten van ACN te promoten en verkopen en de ACN Opportunity te promoten in ieder land waar de ACN Group actief is.
(o) “IBO Startinvestering" betekent het tarief van € 240,79 en dekt de kosten in verband met het oprichten en faciliteren van uw organisatie, zodat u uw organisatie kunt voeren in elk land waarin ACN actief is. Voor de IBO Startinvestering krijgt een Aanvrager:
a. toegang tot een Online Shop en doorlopende IBO-ondersteuning en
b. toegang tot de Internationale ACN Opportunity en volledige suite van rapportagehulpmiddelen met downlinerapporten en positiedashboard.
(p) "Modelformulier voor herroeping" betekent een modelformulier dat door IBO's kan worden gebruikt om hun herroepingsrecht uit te oefenen krachtens clausule 12.1.
(q)Maandelijks tarief voor organisatieondersteuning” betekent het bedrag van € 24,19 dat u maandelijks moet betalen tijdens de Initiële Periode en de Verlengingsperioden om uw organisatiestatus bij ACN te behouden.
(r) “Termijn” betekent (1) de periode die begint op de Ingangsdatum en afloopt 12 maanden na de datum waarop de IBO de Startinvestering voor IBO’s heeft betaald (“Initiële periode”) of (2) alle eventuele verlengingsperioden van 12 maanden (“Verlengingsperiode”).
(s) “VDV” betekent de Vereniging voor Directe Verkoop in Nederland.

4. Status van IBO
De IBO is een zelfstandige onafhankelijke contractant en is geen werknemer, partner of wettelijke vertegenwoordiger van ACN. De IBO kan zijn of haar eigen middelen, methoden en manieren voor het werk kiezen en kan zelf de uren en locatie van zijn of haar activiteiten bepalen, afhankelijk van de verplichtingen van deze Overeenkomst. Bij de uitoefening van zijn of haar distributeurschap doet de IBO zaken voor eigen rekening en is hij of zij verantwoordelijk voor alle daarbij gedane of opgebouwde uitgaven, schulden en aansprakelijkheid. ACN is niet verantwoordelijk voor het betalen of terugbetalen van dergelijke kosten. De compensatie van de IBO is gebaseerd op de succesvolle promotie en verkoop van Diensten van ACN en niet op de hoeveelheid gewerkte tijd. De IBO mag niet in naam of voor rekening van ACN de volgende handelingen verrichten: (a) het op zich nemen van verplichtingen, schulden of aansprakelijkheid; (b) het tekenen van documenten; (c) het innen van bedragen van Klanten of IBO’s; of (d) het uitvoeren van handelingen die verplichtingen zouden kunnen geven ten opzichte van derden. De IBO bevestigt dat de activiteiten die door hem of haar worden uitgevoerd conform deze Overeenkomst, niet bedoeld zijn als belangrijkste inkomstenbron en in geen geval mogen worden beschouwd als de hoofdactiviteit van de IBO.
Een IBO die zich bij ACN aanmeldt voor de positie van IBO mag Diensten van ACN promoten en verkopen. IBO’s mogen ook in ieder land waarin de ACN Group actief is de ACN Opportunity promoten en direct IBO's sponsoren, op voorwaarde dat zij zich houden aan de lokale wetten, regelgeving en DSA-codes.

5. Financiële verplichtingen van IBO
De financiële verplichting van een IBO tijdens de Initiële Periode van deze Overeenkomst bestaat uit betaling van de IBO Startinvestering en het maandelijkse tarief voor organisatieondersteuning. De financiële verplichting van een IBO tijdens een Verlengingsperiode van deze Overeenkomst bestaat uit betaling van de Jaarlijkse verlengingskosten en het maandelijkse tarief voor organisatieondersteuning. De IBO is niet verplicht om Diensten van ACN of Zakelijke hulpmiddelen van ACN te kopen. Indien de IBO Diensten van ACN of Producten van ACN koopt, is de IBO gebonden aan de algemene voorwaarden van het van toepassing zijnde Klantencontract, op voorwaarde dat, indien de IBO nalaat Diensten van ACN te betalen, ACN de volgende handelingen mag verrichten in aanvulling op eventuele remedies in het Klantencontract: (a) verschuldigde bedragen inhouden op de beloning aan de IBO in overeenstemming met deze Overeenkomst; (b) redelijke boetes en wettelijke rente opleggen; en (c) een complianceonderzoek starten op grond van clausule 21.

6. Gebruik van Intellectuele eigendom
De ACN-groep is de eigenaar van alle Intellectuele eigendom. Met deze Overeenkomst geeft ACN de IBO een niet-exclusieve licentie om de Intellectuele eigendom te gebruiken voor het promoten en verkopen van Diensten van ACN, producten van ACN en de ACN Opportunity, zoals nader uiteengezet in deze Overeenkomst en het document Beleid en Procedures. Deze Overeenkomst drukt geen andere rechten uit in de Intellectuele eigendom. De IBO mag de Intellectuele eigendom of materialen die deze bevatten, niet wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACN. Onbevoegd gebruik van de Intellectuele eigendom is een schending van deze Overeenkomst en is mogelijk onwettig. Het gebruiksrecht dat door deze clausule 6 wordt verleend, kan op elk gewenst moment door ACN zonder kennisgeving worden beëindigd en eindigt bij beëindiging van deze Overeenkomst.

7. Gebruik van marketing- en trainingsmaterialen
De IBO mag uitsluitend gedrukte en elektronische materialen gebruiken die zijn geproduceerd of goedgekeurd door ACN voor het promoten of verkopen van Diensten van ACN en de ACN Opportunity, en voor het trainen van andere IBO's. Het is de IBO niet toegestaan om winst te maken op de verkoop of doorverkoop van marketing- of trainingsmaterialen, ongeacht of deze zijn geproduceerd door ACN of de IBO, maar hij of zij mag dergelijke materialen wel in rekening brengen voor een bedrag dat uitsluitend is bedoeld voor het terugvorderen van de directe kosten voor de IBO.

8. Promotie van Diensten van ACN en de ACN Opportunity
De IBO mag uitsluitend directe verkoop en relationele marketing gebruiken voor het promoten van Diensten van ACN en de ACN Opportunity. De IBO moet zich houden aan de hoogste ethische standaarden en alle van toepassing zijnde wetten en regels. De IBO is er verantwoordelijk voor dat hij of zij voldoet aan alle lokale, nationale en Europese wetten, regelgevingen en branchecodes die van toepassing zijn op de activiteiten van de IBO.
Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, moet de IBO:
• zich identificeren als Independent Business Owner van ACN bij toekomstige klanten en IBO’s;
• volledige, waarheidsgetrouwe en transparante informatie verschaffen over ACN en de voorwaarden, bepalingen en prijzen van Diensten van ACN,  en de ACN Opportunity, en over de aftersale-service van ACN;
• geen misleidende, bedrieglijke of oneerlijke verkoopmethoden gebruiken of onechte, misleidende of overdreven beweringen doen over Diensten van ACN of de ACN Opportunity;
• de ACN Opportunity presenteren als niets minder dan een gelijke kans, ongeacht etnische achtergrond, seksualiteit, geslacht, nationaliteit of religieuze of politieke overtuigingen;
• Diensten van ACN, de ACN Opportunity of ACN, zijn personeel en IBO’s in het algemeen niet bevorderen, bespreken of aanbieden bij enige religieuze, spirituele of politieke organisatie of persoon wat een zakelijke of sociale associatie tussen ACN en de organisatie of het individu impliceert;
• uitsluitend dergelijke claims doen over Diensten van ACN en de ACN Opportunity zoals opgenomen in officiële ACN-materialen of andere materialen die door ACN zijn goedgekeurd;
• Klanten en nieuwe IBO’s voorzien van toegang tot en kopieën van alle vereiste documentatie, waaronder het Klantcontract of de Aanvraag en Overeenkomst Independent Business Owner, de algemene voorwaarden, de prijzen, en een factuur; en
• verhoogde bescherming bieden aan kwetsbare personen.
Bij het promoten en verkopen van Diensten van ACN, moeten IBO’s erop toezien dat toekomstige Klanten de mogelijkheid hebben de algemene voorwaarden en prijslijsten voor de Diensten van ACN die zij van plan zijn te kopen, te bekijken voordat zij een bestelling doen. Voor een Klant die Diensten van ACN niet online van ACN koopt, moet de IBO de volgende documenten en informatie verschaffen aan de Klant op het moment van kopen: (1) een schriftelijk exemplaar van het Klantencontract (inclusief de voorwaarden, bepalingen en prijzen); (2) een factuur; en (3) het Modelformulier voor herroeping en instructies. Op verzoek moet de IBO een kopie van de Algemene Voorwaarden Geschillencommissie van de VDV verschaffen. Deze documenten zijn beschikbaar in IBO Back Office. Bij het promoten van de ACN Opportunity moet de IBO erop toezien dat toekomstige IBO’s de mogelijkheid hebben deze Algemene Voorwaarden, het document Beleid en Procedures, en het Compensatieschema te bekijken voordat zij een Aanvraag indienen. De IBO moet toekomstige IBO’s informeren dat het succes van een IBO afhangt van de succesvolle promotie en verkoop van Diensten van ACN bij/aan Klanten. De IBO zal geen enkele verwachting, belofte of garantie scheppen dat toekomstige IBO’s enige specifieke inkomsten, winsten of zakelijke successen kunnen of zullen verkrijgen of dat zulke inkomsten, winsten of zakelijke successen eenvoudig haalbaar zijn. Indien de IBO nalaat te voldoen aan de bepalingen van deze clausule 8, zal de IBO worden onderworpen aan compliancemaatregelen in overeenstemming met clausule 21. De IBO moet ACN vrijwaren in overeenstemming met clausule 17 indien ACN financiële of andere verplichtingen oploopt als gevolg van niet-naleving door de IBO van deze clausule 8.

9. Ethiek en naleving van de wet
De promotie en verkoop van Diensten van ACN en de ACN Opportunity is onderworpen aan regelgeving van lokale, nationale en Europese overheidsorganen. De IBO moet alle van toepassing zijnde wetten en regels in acht nemen bij het promoten van Diensten van ACN en de ACN Opportunity. Deze verplichting betreft ook, maar is niet beperkt tot:
• naleving van alle wetten, voorschriften en branchecodes die van toepassing zijn op de promotie en verkoop van Diensten van ACN en de ACN Opportunity, inclusief bescherming van de consument, directe verkoop, telewinkelen, telecommunicatie en regels op het gebied van gegevensbescherming;;
• het verkrijgen van alle vergunningen, handelslicenties of registratie, inclusief visum en werkvergunning, die verplicht zijn in elk land waarin de IBO besluit om zijn of haar activiteiten uit te voeren;
• het bijhouden van een nauwkeurige en complete administratie (zoals bestelformulieren, facturen en kwitanties) in verband met de uitvoering van de activiteiten van de IBO;
• het uitvoeren van alle benodigde registraties, notificaties en aangiften om te garanderen dat belastingen (inclusief persoonlijke en zakelijke inkomstenbelasting, nationale of lokale belastingen voor bedrijven en BTW), overheidsheffingen en sociale bijdragen (zoals sociale zekerheid en pensioenen) op de juiste manier worden gewaardeerd en betaald; en
• naleving van de Europese gedragscode van Seldia (beschikbaar op www.seldia.eu) en de gedragscode van de Vereniging voor Directe Verkoop in elk land waarin een IBO actief is (ongeacht of ACN lid is van de Vereniging voor Directe Verkoop in zo’n land of niet).
ACN kan op elk gewenst moment documenten of informatie aanvragen bij de IBO om te verifiëren of de IBO voldoet aan deze clausule 9. Indien de IBO nalaat mee te werken aan een dergelijk verzoek, kan dit resulteren in compliancemaatregelen in overeenstemming met clausule 21. De IBO moet ACN vrijwaren in overeenstemming met clausule 17 indien ACN financiële of andere verplichtingen oploopt als gevolg van niet-naleving door de IBO van deze clausule 9.

10. Compensatie
IBO's worden gecompenseerd en gepromoveerd naar hogere posities in overeenstemming met het op dat moment geldende Compensatieschema en gebaseerd op de succesvolle verkoop van Diensten van ACN door de IBO en de Downline van de IBO.  De IBO begrijpt en erkent dat het succes van een IBO wordt bepaald door zijn of haar eigen inspanningen en vermogen en dat de IBO geen specifieke inkomsten, winsten of zakelijke successen worden gegarandeerd. De IBO bevestigt dat ACN noch een andere IBO specifieke inkomsten, winsten of zakelijke successen heeft beloofd of gegarandeerd. ER WORDT GEEN COMPENSATIE VERDIEND VOOR DE PROMOTIE VAN DE ACN OPPORTUNITY OF DE WERVING OF HET SPONSORSCHAP VAN NIEUWE IBO’S. De IBO gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het Compensatieschema kan worden gewijzigd door ACN zonder voorafgaande mededeling en dat een dergelijke wijziging geen aanleiding geeft tot een schadeclaim van de IBO tegen ACN. De voortzetting van de activiteiten van de IBO in overeenstemming met deze Overeenkomst na een wijziging in het Compensatieschema wordt beschouwd als acceptatie van een dergelijke wijziging. De IBO erkent dat hij of zij een actief distributeurschap moet hebben op het moment dat compensatie wordt uitbetaald om betaling te ontvangen. De IBO bevestigt dat de bepalingen van deze clausule 10 worden uitgedrukt in de vergoeding die krachtens deze Overeenkomst wordt gegeven en in het besluit van de IBO om deze Overeenkomst aan te gaan.

11. Facturen en betaling van compensatie
De IBO en ACN zijn ermee akkoord om zelffacturering te gebruiken voor de diensten die door de IBO aan ACN worden verleend. De IBO machtigt ACN tot het opstellen en uitgeven van facturen (“Facturen”) in naam en voor rekening van de IBO. Facturen worden opgesteld en elektronisch uitgegeven door ACN na afloop van de desbetreffende rapportageperiode. ACN zal de IBO per e-mail informeren dat er een Factuur beschikbaar is. Als de IBO binnen 3 dagen na uitgifte geen bezwaar maakt tegen de Factuur, wordt de Factuur beschouwd als geaccepteerd door de IBO en naar ACN teruggestuurd. De partijen gaan ermee akkoord dat deze bezorgingsmethode betekent dat de Factuur wordt geaccepteerd. ACN zal opeenvolgende Facturen uitgeven met behulp van een nummerreeks die is toegewezen aan de IBO. De IBO erkent dat er kosten in rekening worden gebracht voor het verwerken van betalingen aan de IBO.
ACN zal redelijke maatregelen hanteren om de authenticiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud van Facturen te waarborgen, inclusief (a) het beperken van toegang tot Facturen bij hiertoe gemachtigd personeel van ACN; (b) het verplichten van de IBO om een unieke gebruikers-ID en wachtwoord te gebruiken om Facturen te raadplegen; en (c) het gebruiken van andere technische middelen ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang tot of wijziging of verwijdering van Facturen. De IBO zal geen enkele Factuur wijzigen of verwijderen en zal ongeautoriseerde toegang tot Facturen door middel van de aanmeldgegevens van de IBO voorkomen.
De IBO moet ACN direct informeren over enige wijziging van zijn of haar naam, adres, BTW-registratie of andere gegevens die de uitgifte van Facturen kunnen beïnvloeden. Indien de IBO is of wordt geregistreerd als BTW-plichtig en nalaat ACN te informeren over deze registratie, dan zal ACN geen financiële of andere verantwoordelijkheid hebben met betrekking tot voorheen uitgegeven facturen en geen verplichting hebben tot heruitgifte van Facturen.

12. Beëindiging van deze Overeenkomst
12.1. Opzeggen gedurende de Herroepingstermijn
De IBO mag deze Overeenkomst binnen 14 dagen na de Ingangsdatum (de "Herroepingstermijn") zonder opgave van redenen herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de IBO het ingevulde Modelformulier voor herroeping of andere schriftelijke communicatie naar ACN te sturen vóór het einde van de Herroepingstermijn. Als de IBO Uw zakelijke assistent of Downlinerapporten heeft gekocht, dan zal ACN deze abonnementen automatisch beëindigen en bedragen die de IBO voor deze diensten heeft betaald, restitueren.

12.2. Beëindiging na de Herroepingstermijn
Na afloop van de Herroepingstermijn mag de IBO deze Overeenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen via een schriftelijke kennisgeving aan ACN.

12.3. Beëindiging van de Overeenkomst door ACN
ACN mag deze Overeenkomst op elk gewenst moment beëindigen door dit schriftelijk aan de IBO mede te delen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen of onmiddellijk indien de IBO deze Overeenkomst of een van de integrale documenten die zijn genoemd in het document Beleid en Procedures schendt.

12.4. Uitsluitingen
Deze clausule 12 is niet van toepassing op Diensten van ACN of producten van ACN die door de IBO als klant zijn gekocht. De rechten van de IBO met betrekking tot deze aankopen worden geregeld in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deze aankopen.

13. Beleid voor vergoedingen
13.1 Vergoedingen tijdens de Herroepingsperiode
Indien een IBO gebruik maakt van zijn herroepingsrecht krachtens clausule 12.1, zal ACN alle uitgaven restitueren die hij heeft gedaan voor de Startinvestering voor IBO’s en het maandelijkse tarief voor organisatieondersteuning (inclusief btw).

14. Contractuele aansprakelijkheid na beëindiging
Bij beëindiging van deze Overeenkomst wordt de IBO vrijgesteld van alle verplichtingen krachtens deze Overeenkomst behalve (a) aansprakelijkheid met betrekking tot aan de IBO verrichte betalingen; (b) door de IBO verschuldigde bedragen voor Diensten van ACN of Zakelijke hulpmiddelen van ACN die niet in aanmerking komen voor restitutie krachtens clausule 12; (c) de bepalingen van clausule 8-9, 1165-18 en deze clausule 14. De IBO mag het bedrag of de geldigheid van een vereffeningsovereenkomst of uit deze Overeenkomst voortvloeiende betaling na de beëindiging niet aanvechten.

15. Verlenging
Aan het einde van een Termijn mag de IBO om verlenging van het Distributeurschap verzoeken door de verlengingsprocedure te volgen en de Verlengingskosten te betalen. De verlenging betekent een nieuwe Overeenkomst tussen de IBO en ACN. Als de IBO niet verlengt, eindigt de Overeenkomst aan het einde van de Termijn (afhankelijk van een eventueel geldende respijtperiode) en moet de IBO alle rechten krachtens deze Overeenkomst, inclusief het recht op ontvangst van toekomstige compensatie, weigeren. ACN kan, naar eigen oordeel, een verzoek om verlenging weigeren.

16. Aansprakelijkheidsbeperking
ACN is alleen aansprakelijk voor directe schade die wordt geleden door de IBO naar aanleiding van opzettelijke of grove nalatigheid van ACN. ACN is niet aansprakelijk voor alle andere directe of indirecte schade of verliezen die door de IBO of een andere persoon worden geleden, inclusief winstderving, ten gevolge van een andere handeling, fout of nalatigheid van ACN of een Zakelijke partner van ACN. De IBO bevestigt dat de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze clausule 16 worden uitgedrukt in de beloning die krachtens deze Overeenkomst wordt gegeven en in het besluit van de IBO om deze Overeenkomst aan te gaan. Voor alle duidelijkheid gaat de IBO er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij of zij geen vordering op ACN of een Zakelijke partner van ACN heeft voor (a) stopzetting of modificatie van een Dienst van ACN; (b) modificatie van de Algemene Voorwaarden van de ACN Opportunity, deze Overeenkomst of het Compensatieschema; (c) de weigering of het onvermogen van ACN of een Zakelijke Partner van ACN om Diensten van ACN of producten van ACN aan een Klant te leveren; (d) beëindiging van de relatie tussen een Klant en ACN of een Zakelijke partner van ACN; (e) verwijdering van een Klant uit het account van een IBO of een lid van de Downline van de IBO als gevolg van compliance- of disciplinaire procedures; of (f) wijzigingen in de beloning of positie van een IBO in het Compensatieschema als gevolg van compliance- of disciplinaire maatregelen tegen de IBO of een lid van de Downline van de IBO.

17. Vrijwaring
De IBO zal ACN en Zakelijke partners van ACN beschermen en vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid, schade, verlies of aanspraken die voortkomen uit handelingen of nalatigheden van de IBO in overtreding van deze Overeenkomst. ACN kan al deze aansprakelijkheid of kosten terugvorderen door een dergelijk bedrag te verrekenen met aan de IBO verschuldigde compensatie of via alle beschikbare juridische middelen.

18. Loyaliteit
Gedurende de Termijn van deze Overeenkomst en 6 maanden na beëindiging, mag de IBO niet, direct of indirect:
• een andere IBO van ACN, actief of inactief, overhalen, aanmoedigen of verlokken tot deelname aan een directeverkoopprogramma dat wordt aangeboden door een ander bedrijf, onafhankelijk van de vraag of de diensten die door een dergelijk bedrijf worden aangeboden, overeenkomen met Diensten van ACN;
• actie ondernemen voor het overzetten van een Klant, of een Klant vragen om over te gaan, naar een leverancier van vergelijkbare diensten of producten, of de IBO nu wel of niet Diensten van ACN heeft gepromoot bij de Klant; of
• een dienstverband, marketing- of andere contractuele relatie aanmoedigen of aangaan met een Zakelijke partner van ACN.
De IBO bevestigt dat de bepalingen van deze clausule 18 worden uitgedrukt in de vergoeding die krachtens deze Overeenkomst wordt gegeven en in het besluit van de IBO om deze Overeenkomst aan te gaan. Overtreding van deze clausule 18 kan leiden tot (a) compliancemaatregelen krachtens clausule 21; (b) opschorting of beëindiging van deze Overeenkomst door ACN; (c) verbeurdverklaring van de rechten van de IBO krachtens deze Overeenkomst; en (d) juridische of andere maatregelen die door ACN aan de IBO worden opgelegd.

19. Geheimhouding
De IBO mag aan niemand anders vertrouwelijke informatie of Intellectuele eigendom van ACN bekendmaken die de IBO te weten kan zijn gekomen, inclusief informatie over de Downline van de IBO en Klanten van ACN. De IBO mag vertrouwelijke informatie niet gebruiken op een wijze die schade aan ACN kan toebrengen.

20. Persoonsgegevens
20.1 Verzameling en verwerking van persoonsgegevens van de IBO
ACN verzamelt, onderhoudt en verwerkt informatie, waaronder persoonsgegevens, van de IBO binnen het toepassingsgebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), zoals gewijzigd, en in overeenstemming met het Privacybeleid, via elektronische en niet-elektronische middelen. Persoonsgegevens worden door ACN gebruikt voor (a) het nakomen van haar verplichtingen krachtens deze Overeenkomst; (b) de berekening en betaling van compensatie aan IBO's; (c) levering van diensten en producten aan de IBO; (d) mededelingen aan de IBO inclusief marketingmogelijkheden in verband met Diensten van ACN; (e) afhandeling van juridische, financiële, administratieve en bestuurlijke functies; en (f) bescherming van de wettige en contractuele rechten van ACN. De persoonsgegevens van de IBO mogen worden verzonden aan (a) andere leden van de ACN-groep; (b) werknemers, externe adviesbureaus en consulenten van de ACN-groep; (c) andere IBO’s; (d) Zakelijke partners van ACN; en (e) andere door de wet toegestane ontvangers. Sommige ontvangers van persoonsgegevens van de IBO bevinden zich mogelijk in landen buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten, waarvan wordt aangenomen dat zij geen adequate gegevensbescherming bieden. De AVG vereist dat ACN voldoende beschermende maatregelen neemt voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen waarin het beschermingsniveau onvoldoende gewaarborgd is. Om te voldoen aan deze verplichting heeft ACN standaardbepalingen opgenomen in de contracten met ontvangers van persoonsgegevens in dergelijke niet-adequate landen. Het verzamelen van de persoonsgegevens van de IBO voor bovengenoemde doeleinden is essentieel voor het nakomen van de verplichtingen van ACN krachtens deze Overeenkomst en de bedrijfsvoering van ACN. Als de IBO nalaat gevraagde gegevens op te geven of de toestemming om dergelijke gegevens te gebruiken weigert of intrekt, kan dat tot gevolg hebben dat de Aanvraag geweigerd of de Overeenkomst beëindigd wordt.

20.2 Verwerking van persoonsgegevens door ACN
ACN gaat ermee akkoord dat (a) persoonsgegevens redelijk en wettelijk worden verwerkt; (b) redelijke maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens compleet en nauwkeurig zijn; (c) persoonsgegevens niet zullen worden gebruikt voor onwettige doeleinden; (d) uitsluitend persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor de doelstellingen uiteengezet in clausule 20.1; en (e) gerichte maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door of bekendmaking aan onbevoegden. De IBO kan zijn of haar rechten krachtens de AVG voor toegang tot en correctie of verwijdering van persoonsgegevens uitoefenen in overeenstemming met de AVG en de procedures van ACN door schriftelijk contact op te nemen met IBO Services van ACN via be_helpdesk@acneuro.com of het vestigingsadres.

20.3 Gebruik van persoonsgegevens voor marketingcommunicatie en onderzoek
Met de uitdrukkelijke instemming van de IBO en in overeenstemming met het Privacybeleid mag ACN de persoonsgegevens van de IBO gebruiken voor het verzenden van commerciële en marketingcommunicatie aan de IBO en voor wetenschappelijk en marktonderzoek en opiniepeilingen. De persoonsgegevens van de IBO mogen voor deze doeleinden aan derden worden verzonden, inclusief leden van de ACN-groep, andere IBO’s en Zakelijke partners van ACN. De IBO mag zijn of haar toestemming voor ACN’s gebruik van de persoonsgegevens van de IBO voor deze doeleinden op elk gewenst moment intrekken.

20.4 Hanteren door de IBO van Klant- en IBO-gegevens
De IBO heeft mogelijk toegang tot persoonsgegevens van Klanten en andere IBO’s. De IBO moet deze persoonsgegevens behandelen als vertrouwelijke informatie krachtens clausule 19 en moet deze persoonsgegevens hanteren met inachtneming van de AVG en deze Overeenkomst. De IBO moet toekomstige Klanten en IBO’s alle privacyinformatie en –documentatie verschaffen die door ACN of Zakelijke partners van ACN wordt vereist.

21. Schending van deze Overeenkomst door de IBO, inclusief schending van deze Algemene Vorwaarden, het document Beleid en Procedures of pogingen om ongepast voordeel te verkrijgen uit het Compensatieschema, wordt gezien als een inbreuk op deze Overeenkomst en kan de IBO onderwerpen aan juridische en compliancemaatregelen in overeenstemming met de procedures zoals uiteengezet in het document Beleid en Procedures. ACN kan naar eigen oordeel bepalen of er disciplinaire maatregelen worden genomen voor de getoonde schendingen. De IBO gaat ermee akkoord dat alle complianceprocedures en beroepen voortvloeiende hieruit uitsluitend zullen worden behandeld in overeenstemming met de procedures zoals uiteengezet in het document Beleid en Procedures, en de IBO doet afstand van zijn of haar recht om zich te richten tot de rechtbank of andere arbitragecommissie. De IBO gaat ermee akkoord dat zijn of haar Distributeurschap kan worden opgeschort terwijl een complianceonderzoek gaande is.

22. Gehele Overeenkomst
Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de IBO en ACN. Eerdere communicatie, bevestigingen, afspraken, expliciete of impliciete garanties en voorwaarden die door iemand worden gegeven betreffende deze Overeenkomst, schriftelijk of mondeling, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van deze Overeenkomst en zijn onuitvoerbaar.

23. Modificatie
Deze Overeenkomst mag op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving door ACN worden gemodificeerd. Alle communicatie door ACN of Zakelijke partners van ACN naar de IBO in verband met dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als rechtsgeldige kennisgeving, inclusief maar niet beperkt tot informatie die in IBO Back Office wordt geplaatst. Door voortzetting van de promotie van Diensten van ACN of de ACN Opportunity na de kennisgeving, wordt de IBO geacht in te stemmen met de modificatie van de Overeenkomst. De IBO bevestigt dat de bepalingen van deze clausule 23 worden uitgedrukt in de beloning conform deze Overeenkomst en in het besluit van de IBO om deze Overeenkomst aan te gaan.

24. Kennisgevingen
Behoudens het bepaalde in clausule 2232, moet elke kennisgeving krachtens deze Overeenkomst schriftelijk zijn en per post, fax of e-mail worden verzonden aan het adres of telefoonnummer dat door de niet-kennisgevende partij is opgegeven. Elke kennisgevingstermijn start op de datum waarop de kennisgeving wordt verzonden.

25. Overdracht
Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede van de erfgenamen, opvolgers en cessionarissen van ACN en de IBO. ACN mag deze Overeenkomst op elk gewenst moment cederen aan een ander lid van de ACN-groep. De IBO mag de rechten of plichten van deze Overeenkomst of de positie van de IBO niet cederen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACN.

26. Scheidbaarheid
Als vastgesteld wordt dat een bepaling in de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is, dan heeft dat geen invloed op de overige bepalingen.

27. Mediacontacten
De IBO mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ACN ten behoeve van ACN of een Zakelijke partner van ACN communiceren met de gedrukte pers, radio, televisie, internet of andere media. Vragen van de media met betrekking tot ACN moeten naar ACN worden doorverwezen.

28. Ontheffing
Het nalaten door ACN of de IBO om te eisen dat deze Overeenkomst wordt uitgevoerd, zal geen gevolgen hebben voor het recht van de ontheffende partij om van de andere partij te eisen dat deze stopt met of verhaal haalt voor elke schending van deze Overeenkomst, en dit mag niet worden opgevat als het geven van ontheffing door de Partij van een aanspraak voor handhaving van de Overeenkomst of schadevergoeding voor verdere of toekomstige schending.

29. Keuze van de wet en locatie
Op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot deze Overeenkomst of met betrekking tot andere overeenkomsten tussen ACN en de IBO zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Belgische rechtbank.

© 2020. Met ingang van 1 september 2020.